ปี 2563-2564

   

   

  แบบสขร. 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563

  ประกาศ-เรื่อง-กรอบแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่งข้อมูลฝ่ายเว็บไซด์ ฉบับใช้งาน

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าชนะ ปีงบ 62

  QR CODE ยุทธศาสตร์ กระทรวง

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  กรณีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจตรวจจงานจ้างก่อสร้างพัสดุ (กรณีเกิน 10,000 บาท)

  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

  คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2561

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  จรรยาบรรณ

  ประกาศ สป สธ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้่าง พ.ศ. 2560

  ประกาศมาตราการ

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข_1

  แผนการใช้จ่รายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  แผนกลยุทธ์ R1

  แผนปฏิบัติราชการปี 2561 

  บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน_และสรุปปัญหาและอุปสรรค_รพ.ท่าชนะ 

  กลไกผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำ

  ประกาศการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

  ผลการตรวจจาก สสจ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน สสจ

  โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุทางถนน อ.ท่าชนะ ประจำปีงบประมาณ

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา

  Flow-ขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

  โครงสร้างโรงพยาบาล

  ประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ มาตรการกลไก  

  ภาพ ติดบอร์ดประกาศ

  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุด

  ภาพถ่ายประกอบ

  บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผูู้บริหารของโรงพยาบาลท่าชนะ

  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ์การปฏิบัติงานต่ำ

  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  

  ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

  หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

  บันทึกข้อความลงนามประกาศ-และขออนญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

  ภาพถ่ายประกอบ

  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผล การปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

  EB-13_1-บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน
  EB-13_2-คำสั่ง-หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  EB-13_3-กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
  EB-13_4-หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
  EB-13_5-หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
  EB-13_6-การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2.คำสั่ง-มาตรการ-กลไก-หรือระบบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  4.รายงานผลการดำเนินงาน

  EB 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

  1.1.ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
  1.2.นโยบายของผู้บริหาร MOPH
  1.3.โครงสร้างหน่วยงาน2563
  1.4.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
  1.14.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1

  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  1.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  2.กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  3.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม2563
  4.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ2563
  5.พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502
  6.ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560
  7.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
  8.พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
  9.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
  10.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ออกความตามพระราชราชบัญญัติ
  11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ2563
  12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ กิจการ
  13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งพนักงาน กิจการ
  14.ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์ กิจการ
  15.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการกิจการ
  16.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  1.6.ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.7.ข้อมูลการติดต่อ
  1.8.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  1.9.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  1.10.ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยรวม
  1.11.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  1.12.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ
  1.13.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  1.14.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการ
  1.15.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  2.นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน
  3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
  4.แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของหน่วยงาน
  4.5.ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
  6.ขั้นตอนการการแก้ไขปัญหา
  7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
  8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  9.1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  9.2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  9.3.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  9.4.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
  9.5.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

  EB2 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  1.ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอย
  2.คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย
  3.คู่มือการประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  4.คู่มือบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
  5.แนวทางการลงโทษทางวินัย
  6.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง
  7.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
  8.พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
  9.พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  10.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
  11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาขอ
  12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  13.คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
  14.มาตรการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
  15.มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2560
  16.มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
  17.มาตรฐารการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  18.อัตราค่าบริการสาธารณสุข ฯ หมวดที่ 8
  19.คู่มือมาตรฐานนวดไทย
  20.คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  21.คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับปรับปรุง)
  11.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  EB2 ไตรมาส 4

  EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน
  EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
  EB2 ข้อ 3 หนังสือติดตามแผนปฏิบัติการฯเผยแพร่
  EB 2 ข้อ 4 หนังสือติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  EB2 ข้อ 7 และ ข้อ 8 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียน
  EB 2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  EB 3

  1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหาร
  2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ไตรมาส2

  1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหาร
  2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  EB 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  1.1 บันทึกข้อความรายงานบริหารรับทราบ
  1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ_0001
  1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ
  2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
  3.1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  3.2. หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
  3.3.1.เดือน พ.ย. 63 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญ
  3.3.2.เดือน ธ.ค.63 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญ
  3.3.3.เดือน ต.ค.63 แสดงหลักฐานชุดการเบิกจ่าย

  EB4 ไตรมาส 2

  1.1.บันทึกข้อความรายงานบริหารรับทราบ
  1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2564
  1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ
  2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
  3.1. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทาง
  3.2. หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
  3.3.1เดือน ต.ค.63 แสดงหลักฐานชุดการเบิกจ่ายปีงบ
  3.3.2.เดือน พ.ย. 63 แสดงหลักฐานชุดใบสกำคัญการเบิก
  3.3.3.เดือน ธ.ค.63 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
  EB 4 ชุดใบคำคัญจ่าย เดือน ก.พ64_0001
  EB 4 ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ม.ค.64_0001

  EB4 ไตรมาส 3

  1.EB 4 ชุดใบสำคัญจ่าย เม.ย. 64_0001
  1.EB 4 ชุดใบสำคัญจ่าย พ.ค.64_0001
  EB4 ไตรมาส 4

  1.EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ก.ค.64_0001
  2.EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ส.ค.64_0001

  EB 5

  1.บันทึกข้อความขอจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลท่าชนะ
  2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลท่าชนะ
  3.รายงานการประชุม เตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการวันเด็ก 2563
  4.ภาพถ่ายกิจกรรม เตรียมความพร้อมโครงการวันเด็ก 2563
  5.รายงานการจัดโครงการวันเด็ก 2563

  EB 5 ปี 2564 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

  1.ขออนุญาติเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน ตค.-ธค.63
  2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2563
  3.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
  3.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563
  ไตรมาส 2 ปี 2564
  EB 5 แบบสขร1 เดือน มี.ค.64

  ไตรมาส 2

  1.บันทึกข้ความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563_0001
  แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563_0001/span>2563
  แบบสขร.1 เดือน ธ.ค.63_0001
  EB 5 แบบสขร1 เดือน ก.พ.64_0001
  แบบสขร1 เดือน ม.ค.64_0001

  ไตรมาส 3

  EB 5 แบบ สขร1 เดือน เม.ย .64_0001
  EB 5 แบบ สขร1 เดือน พ.ค.64_0001
  EB 5 แบบ สขร1 เดือน มิ.ย.64_0001

  EB5 ไตรมาส 4

  EB 5 แบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค.64_0001
  EB 5 แบบ สขร.1 ประจำเดือน ส.ค.64_0001
  EB 5 แบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ย.64_0001

  EB 6

  1.บันทึกข้อความขอจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลท่าชนะ
  2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลท่าชนะ
  3-4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและภาพถ่าย โครงการวันเด็ก 2563
  5.รายงานการจัดโครงการวันเด็ก 2563

  EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

  EB-6-ข้อ-1-บันทึกข้อความประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  EB-6-ข้อ-2-ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  EB 7

  1.บันทึกข้อความขอจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลท่าชน
  2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลท่าชนะ
  3-4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและภาพถ่าย โครงการวันเด็ก 2563
  5.รายงานการจัดโครงการวันเด็ก 2563

  EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ 2564”

  บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  คำสั่ง-หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
  หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองกรค์
  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

  บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ในระดับ-ดีเด่นและดีมาก
  รายงานการประเมินผล-รอบ-2-ปีงบประมาณ-2563 2563

   EB 9

  แผนกลยุทธ์ คบสอ.ท่าชนะ ปีงบ 63
  แผนปฏิบัติการ คบสอ.ท่าชนะ ปีงบ 63

   EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด 2564

  EB-9-ข้อ-1-ขออนุมัติดำเนินโครงการ 2564
  EB-9-ข้อ-2-โครงการ 2564
  EB-9-ข้อ-3-รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 2564
  EB-9-ข้อ-4-บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 2564
  EB-9-ข้อ-5-รายงานการอบรม 2564
  EB-9-ข้อ-6-ภาพกิจกรรม-ระบุวัน-เวลา-สถานที่ 2564


  EB 10

  บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอท่าชนะ ปีงบ 2563
  แผนกลยุทธ์ คบสอ.ท่าชนะ ปีงบ 63
  แผนปฏิบัติการ คบสอ.ท่าชนะ ปีงบ 63  EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ปี 2564

  ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
  ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน  EB 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

  ข้อ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

  EB10 ไตรมาส 4

  EB10 ข้อ 3 และ ข้อ 5 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียน

  EB 11

  บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
  สรุปผลการดำเนินงานตาม KPI  รอบ 2 ปี 2562 

  EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่่องร้องเรียน ปี 2564

  ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
   

  EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

  ข้อ 2.1 รายงานสรุปฯ รอบ 6 เดือน
   

  EB11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ข้อ 3.1 รายงานสรุปฯ รอบ 6 เดือน

  ข้อ 4 กรณีปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียน
   

  EB11 ไตรมาส 4

  EB11 ข้อ 1 - 5 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียน ไตรมาส 4

   EB 12

  บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงาน ปี 2563
  ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติ

  EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  EB-12-ข้อ-1.1-บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
   

  EB-12-ข้อ-1.2-โครงการกิจกรรม
   

  EB-12-ข้อ-2-รายงานการจัดโครงการอบรมฟื้นฟู-EMR
   

  EB-12-ข้อ-3-รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
   

  EB-12-ข้อ-4-รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
   

  EB-12-ข้อ-5-ภาพกิจกรรม
   

  EB-12-ข้อ-6-บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
   

  EB12 ไตรมาส 4

  EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรมฟื้นฟู EMR
  EB 12 ข้อ 1.2 โครงการอบรมฟื้นฟู EMR
  EB 12 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานการประชุมการเตรียมความพร้อม
  EB 12 ข้อ 2.2 วาระการประชุม การวางแผนโครงการอบรมฟื้นฟู EMR
  EB 12 ข้อ 2.3 รายงานการประชุม การวางแผนโครงการอบรมฟื้นฟู EMR
  EB 12 ข้อ 3.1 รายงานการประชุม การดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟู EMR
  EB 12 ข้อ 3.2 รายชื่อผู้เข้าร่วม
  EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการอบรมฟื้นฟู EMR
  EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
  EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บ

  EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

  EB-13-บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
  EB-13_ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการ
  EB-13_ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  EB-13_บันทึกข้อความรับมราบการกำกับติดตาม

  EB13 ไตรมาส 4

  EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับ ติดตาม

  EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

  EB-14_1-บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน
  EB-14_2-ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
  EB-14_3-ภาพถ่ายประกอบ
  EB-14_4-การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  ไตรมาส 2

  EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องหน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

  EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่าง
  EB 14 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
  EB 14 ข้อ 3 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
  EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตาม

  EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

  EB-15_1-บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสจริตของผู้บริหาร
  EB-15_2-ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
  EB-15_3-ภาพถ่ายประกอบ
  EB-15_4-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

  ไตรมาส 2

  EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

  EB-15_1-บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่าง
  EB-15_มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
  EB-15_มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
  EB-15_หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2.

  EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

  EB-16_1-คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  EB-16_2-หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ
  EB-16_3-คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
  EB-16_4-แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน-ร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
  EB-16_5-หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  EB-16_7-1.-บันทึกข้อความสั่งการและรับทราบการจัดการเรื่องร้องเรียน
  EB-16_7-2.-สรุปการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
  EB-16_8-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปี 2564

  EB-16_บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง-และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB-16_ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
  EB-16_เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดต่อสาธารณชน
  EB-16_ภาพถ่ายกิจกรรม-วันที่-เวลาและสถานที่

  EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ปี 2564

  EB-16_ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  EB-16_ข้อ 2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  EB-17_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

  EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

  EB-18_1-ขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
  EB-18_2-แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
  EB-15_3-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
  EB-15_4-บันทึกลงนาม-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
  EB-18_5-แบบฟอมร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

  EB18 ข้อ 1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  EB-18_1-รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
  EB-18_EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่่อทราบ
  EB18 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 EB-ข้อ 2.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินการ
  EB18 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน
  EB18 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล
  EB18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่่อทราบ
  EB18 ไตรมาส 4

  EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการ
  EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
  EB18 ข้อ 2.1 รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม
  EB 18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

  แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ รอบ 12 เดือน
  แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ รอบ 12 เดือน

  EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าที่เพื่อการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส

  EB-19_1-รูปสัญลักษณ์-กลุ่ม-ACT-รพ.ท่าชนะ
  EB-19_2-การรวมกลุ่มมีการกำหนด สมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ และระเบียบ แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
  EB-19_3-หลักฐานกิจกรรมการดำเนินงานต่อเนื่อง
  EB-19_3.1-รายงานแผนปฏิบัติการของชมรม-STRONG
  EB-19_4-หลักฐานสะท้อนความริเริ่ม -STRONG
  EB-19_5.-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

  EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2564

  EB-19_1-หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม
  EB-19_สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความ
  EB-19_รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  EB-19_หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

  EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

  EB-20_1-หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  EB-20_2-รายงานการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
  EB-20_3-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  EB-20_4-หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ-สั่งการ
  EB-20_5-.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วย

  EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปี 2564

  EB-20_ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ
  EB-20_ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์
  EB-20_ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  EB-20_ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

  EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

  EB-21_1-บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
  EB-21_2-กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB-21_3-หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  EB-21_4-บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม
  EB-21_5-แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564

  EB21 ข้อ 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  EB-21_1.2 โครงการ
  EB-21_รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
  EB-21_บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
  EB-21_รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

  EB-21_ภาพกิจกรรม

  EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  EB-22_1-บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
  EB-22_2-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
  EB-22_3-ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB-22_4-บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรายงานสรุปผลการประชุม
  EB-22_4.1-บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม-และรายงานผลการดำเนินงาน
  EB-22_5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วย

  EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนาธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

  EB-22_1-บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
  EB-22_EB 22 ข้อ 1.2 โครงการ
  EB-22_EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
  EB-22_EB22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ
  EB-22_EB22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ
  EB-22_EB22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

  EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบฯ

  EB-23_1-แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  EB-23_2-หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม
  EB-23_3-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

  EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

  EB-24_1.1-รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน-2-ไตรมาศ
  EB-24_1.2-หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ
  EB-24_1.3-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB-24_2.2-หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ
  EB-24_2.3-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB-24_2-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

  EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …

  EB-23-ข้อ-1-หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน-ในนาม-ชมรม-STRONG
  EB-23-ข้อ-2-แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม-STRONG
  EB-23-ข้อ-3-รายชื่อสมาชิกชมรม-STRONG-โรงพยาบาลท่าชนะ
  EB-23-ข้อ-4-กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม-STRONG

  EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

  EB-24-ข้อ-1-บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมย์
  EB-24-ข้อ-2-ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
  EB-24-ข้อ-3-คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
  EB-24-ข้อ-4-บันทึกข้อความแจ้งประกาศเจตนารมย์
  EB-24-ข้อ-5-รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

  EB24 ไตรมาส 4

  EB24 ข้อ 5และ6 หนังสือขออนุมัติลงนามและขออนุมัติ

  EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  EB-25_1-บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
  EB-25_2-กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  EB-25_3-หลักฐานการประชุมชี้แจง
  EB-25_4-หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  EB-25_5-.บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม-และรายงานผลการดำเนินงาน
  EB-25_6-.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วย

   

  © Your Company. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla templates by L.THEME