@@ ITA ปี 2565

   

   

  MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1.1.บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง
  1.2.มีคำสั่ง มาตรการ กลไก
  1.3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2563
  1.4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2.1. บันทึกข้อความลงนามรับทราบ
  2.2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
  2.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1.1.ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน
  1.2.นโยบายของผู้บริหาร
  1.3.โครงสร้างหน่วยงาน2563
  1.4.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

  ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

  1.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  2.กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  3.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
  4.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
  5.พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502
  6.ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560
  7.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
  8.พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
  9.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
  10.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ออกความตามพระราชบัญญัติ
  11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
  13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งพนักงานสาธารณสุข
  14.ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์
  15.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  MOIT 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH

  2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH

  MOIT 2 ข้อ 3 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรร พ.ศ.2562

  3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรร พ.ศ.2562

  MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

  4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

  MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  MOIT 2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมจริยธรรม

  6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมจริยธรรม

  MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

  MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามผลการดำเนินงานฯ

  9.1แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2565
  9.2แผนเงินบำรุงประจำปี 2565
  9.3ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2564

  MOIT2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ

  10.1ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  10.2แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

  MOIT2 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  15รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  16รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  MOIT 2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  1.ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอย
  2.คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย
  3.คู่มือการประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  4.คู่มือบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
  5.แนวทางการลงโทษทางวินัย
  6.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง
  7.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
  8.พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการ
  9.พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  10.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่า
  11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
  12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  13.คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
  14.มาตรการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
  15.มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2560
  16.มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
  17.มาตรฐารการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  18.อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัย
  19.คู่มือมาตรฐานนวดไทย
  20.คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  21.คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับปรับปรุง)
  22.คู่มือการปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน
  23.คู่มือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

  MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พศ.2564

  1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
  3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT4 ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
  3.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
  4.มีคำสั่งมอบหมายปิดประกาศหรือปลดประกาศ
  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  MOIT4 ข้อ 2 รายงานผลของจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

  2.1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  MOIT4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

  3.1มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
  3.2มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

  MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565

  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ
  2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนตุลาคม 2564
  3.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
  4.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนธันวาคม 2564
  5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

  MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

  1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน-ปีงบประมาณ-2564
  2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
  3.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร-ปีงบประมาณ-2565
  4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ-2565
  5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  1.บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ในระดับ-ดีเด่นและดีมาก
  3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
  4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

   

  © Your Company. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla templates by L.THEME