@@ ITA ปี 2565

   

   

  MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1.1.บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง
  1.2.มีคำสั่ง มาตรการ กลไก
  1.3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2563
  1.4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2.1. บันทึกข้อความลงนามรับทราบ
  2.2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
  2.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1.1.ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน
  1.2.นโยบายของผู้บริหาร
  1.3.โครงสร้างหน่วยงาน2563
  1.4.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

  ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

  1.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  2.กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  3.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
  4.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
  5.พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502
  6.ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560
  7.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
  8.พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
  9.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
  10.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ออกความตามพระราชบัญญัติ
  11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
  13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งพนักงานสาธารณสุข
  14.ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์
  15.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  MOIT 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH

  2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH

  MOIT 2 ข้อ 3 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรร พ.ศ.2562

  3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรร พ.ศ.2562

  MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

  4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

  MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  MOIT 2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมจริยธรรม

  6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมจริยธรรม

  MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

  MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามผลการดำเนินงานฯ

  9.1แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2565
  9.2แผนเงินบำรุงประจำปี 2565
  9.3ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2564

  MOIT2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ

  10.1ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  10.2แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

  MOIT2 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  15รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  16รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  MOIT 2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  1.ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอย
  2.คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย
  3.คู่มือการประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  4.คู่มือบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
  5.แนวทางการลงโทษทางวินัย
  6.แนวปฏิบัติควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง
  7.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
  8.พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการ
  9.พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  10.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่า
  11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
  12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  13.คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
  14.มาตรการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
  15.มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2560
  16.มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
  17.มาตรฐารการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  18.อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัย
  19.คู่มือมาตรฐานนวดไทย
  20.คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  21.คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับปรับปรุง)
  22.คู่มือการปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน
  23.คู่มือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

  MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พศ.2564

  1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
  3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT4 ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
  3.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
  4.มีคำสั่งมอบหมายปิดประกาศหรือปลดประกาศ
  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  MOIT4 ข้อ 2 รายงานผลของจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

  2.1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
  ไตรมาส 2

  2.1มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  MOIT4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

  3.1มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
  3.2มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ
  ไตรมาส 4

  1.มีบันทึกข้อความรายงานฯ
  2.ข้อ 2 (2) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  3.ข้อ 2 (3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565

  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ
  2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนตุลาคม 2564
  3.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
  4.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนธันวาคม 2564
  5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
  ไตรมาส 2

  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ
  2.แบบสขร1.ประจำเดือน มกราคม
  3.แบบสขร1.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  4.แบบสขร1.เดือนมีนาคม 2565
  5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ไตรมาส 3

  1. มีบันทึกขอความรายงานฯ
  2.แบบสขร1 เดือน เมษายน 2565
  3.แบบฟอร์มการเผยแพร่
  4.(แบบสขร1 ประจำเดือน พ.ค.65)
  5.ไตรมาส3 แบบสรข1 ประจำเดือน มิ.ย.65
  ไตรมาส 4

  1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ 1
  2.แบบสขร1 ประจำเดือน ก.ค.65
  3.แบบสขร1 ประจำเดือน ส.ค.65
  4.แบบสขร1 ประจำเดือน ก.ย.65
  5.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
  1. มีบันทึกขอความรายงานฯ
  2.แบบสขร1 เดือน เมษายน 2565
  3.แบบฟอร์มการเผยแพร่
  4.(แบบสขร1 ประจำเดือน พ.ค.65)
  5.ไตรมาส3 แบบสรข1 ประจำเดือน มิ.ย.65

  MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1.1MOIT-6-ข้อ-1.1-บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1.2MOIT-6-ข้อ-1.2-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ปีงบประมาณ-2565
  1.3MOIT-6-ข้อ-1.3-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2.1MOIT-6-ข้อ-2.1-บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
  2.2MOIT-6-ข้อ-2.2-แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
  2.3MOIT-6-ข้อ-2.3-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

  1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน-ปีงบประมาณ-2564
  2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
  3.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร-ปีงบประมาณ-2565
  4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ-2565
  5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  1.บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ในระดับ-ดีเด่นและดีมาก
  3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
  4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  ...............................................................................................................................................................................................................................

  MOIT 8 MOIT8 รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นอและดีมาก รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  MOIT8 ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

  1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
  2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
  4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT8 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

  1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
  2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
  3.MOIT 8 (4.)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

  1.1MOIT-9-ข้อ-1.1-บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1.2MOIT-9-ข้อ-1.2-โครงการ
  2MOIT-9-ข้อ-2-รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  3.MOIT-9-ข้อ-3-บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  4.MOIT-9-ข้อ-4-รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  5.MOIT-9-ข้อ-5-ภาพกิจกรรม
  6.MOIT-9-ข้อ-6-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

  1.คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่อง
  2.คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่อง
  3.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรื่อง
  4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

  3.1 และ 3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้อง
  4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
  ไตรมาส 4

  3.1 และ 3.2รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
  4.ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

  MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรมหลักสูตร EMR
  1.2 โครงการอบรมหลักสูตร EMR
  2.1 บันทึกข้อความรายงานการประชุมการวางแผนโครงการอบรมหลักสูตร EMR
  2.2 วาระการประชุม การวางแผนโครงการอบรมหลักสูตร EMR
  2.3 รายงานการประชุม การวางแผนโครงการอบรมหลักสูตร EMR
  3.1 รายงานการประชุม การดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร EMR
  3.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร EMR
  4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการอบรมฟื้นฟู EMR
  5. ภาพกิจกรรม
  6. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บ

  MOIT13

  ไตรมาส 2-3

  1.ข้อ1 มีบันทึกข้อความฯ
  2.ข้อ 2 มีคำสั่ง ประกาศฯ
  3.ข้อ 3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนฯ
  4.ข้อ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
  ไตรมาส 4

  1.ข้อ 1 มีบันทึกข้อความฯ ไตรมาส 4
  2.ข้อ 2 มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามฯ
  3.ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ ไตรมาส4

  MOIT14

  ไตรมาส 2-3

  1.ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ
  2.ข้อ2 มีคำสั่งหรือประกาศฯ
  3.ข้อ 3 มีหลักฐานหนังสือฯ
  4.ข้อ 4 มีประกาศเจตจำนงฯ
  5.ข้อ 5 มีภาพถ่ายฯ
  6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
  ไตรมาส 4

  1.ข้อ1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงาน
  2.ข้อ 2 มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
  3.ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

  MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

  1.มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
  2.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ
  3.มีแนวทางเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
  4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติฯ
  5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

  MOIT16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  1.MOIT 16 ข้อ 1 บันทึกเสนอแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  2.MOIT16 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
  3.MOIT16 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

  MOIT16 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  1.MOIT16 ข้อ 1 บันทึกเสนอแผนส่งเสริมคุณธรรม
  2.MOIT 16 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมตุณธรรม
  3.MOIT16 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

  MOIT17 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  1.MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารแผนส่งเสริมคุณธรรม
  2.MOIT 17 ข้อ 2 รายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  3.MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

  MOIT17 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  1.MOIT 17 ข้อ 1 บันทุึกเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
  2.MOIT 17 ข้อ 2 รายงานติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
  3.MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
  ไตรมาส 4

  1.ข้อ 1 บันทึกเสนอผู้บริหาร คุณธรรม
  1.ข้อ 1 บันทึกเสนอผู้บริหาร ป้องกันฯ
  2.ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนคุณธรรม
  2.ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันฯ
  3.ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่

  MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

  1.MOIT 18 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
  2.MOIT 18 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
  ไตรมาส 4

  1. ข้อ 1 หนังสือหลักฐานการประชุม
  2.ข้อ 2 สรุปผลการประชุม
  3.ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  4.ข้อ 4 บันทึกเสนอผู้บริหาร
  5.ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่

  MOIT19 การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

  MOIT19 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG"

  1.แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
  2.รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
  3.กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
  2.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาส 4

  1.ข้อ 1 บันทึกลงนามข้อสั่งการ
  2.ข้อ 2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์
  3.ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  4.ข้อ 4 บันทึกรับทราบกำกับติดตามการดำเนิน
  5. ข้อ 5 แบบฟอร์มการเพยแพร่ข้อมูล

  MOIT 20 หน่วยงานมีรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  1.มีบันทึกข้อความรับทราบการายงาน
  2.มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาส 4

  1.มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงาน
  2.มีรายงานการเรื่ยไรและการให้
  3.มีแบบฟอร์การเผยแพร่ฯ_0001

  MOIT21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  2.โครงการ
  3.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้
  4.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
  5.รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  6.ภาพกิจกรรม
  7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

  MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

  1.MOIT 22 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของของผู้บริหาร
  2.MOIT 22 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  3.MOIT 22 ข้อ 3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  4.MOIT 22 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม
  5.MOIT 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

  MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

  1.MOIT 23 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศเจตนารมย์การป้อง
  2.MOIT 23 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและแก้ไข
  3.MOIT 23 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
  4.MOIT 23 ข้อ 4 บันทึกแจ้งเวียนประกาศเจตนารมย์การป้องกัน
  5.MOIT 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
  ไตรมาส 4

  1.ข้อ 1 บันทึกรับทราบรายงานการติดตาม
  ข้อ 2 และ ข้อ 3ข้อ 2 และ ข้อ 3 รายงานการกำกับติดตาม
  4.ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   

  © Your Company. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla templates by L.THEME