@@ ITA ปี 2566

   

  MOIT1 1.คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

  1.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาในคำสั่ง
  1.2มีคำสั่ง.ประกาศโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  1.3มีกรอบเเนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลต่อเว็บไซต์
  1.4.มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อหน่วยงาน

  MOIT1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

  2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  2.2มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยเเพร่ข้อ
  2.3มีเเบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1.1ข้อมูลผู้บริหาร เเสดงรายนามของผู้บริหาร
  1.2นโยบายของผู้บริหาร
  1.3โครงสร้างหน่วยงาน
  1.4หน้าที่เเละอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมาย

  MOIT 2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

  1.5.1พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  1.5.2กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  1.5.3กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
  1.5.4กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
  1.5.5พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502
  1.5.6ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560
  1.5.7ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
  1.5.8พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
  1.5.9พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
  1.5.10กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
  1.5.11ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
  1.5.12ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
  1.5.13ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้ง
  1.5.14ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์ วิธี
  1.5.15พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
  1.6ข้อมูลผู้บริหาร เเสดงรายนามของผู้บริหาร
  1.7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมมูลข่าวสาร

  MOIT 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH

  2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  MOIT 2 ข้อ 3 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรร พ.ศ.2562

  3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  p>MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

  4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
  p>MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  p>MOIT 2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมจริยธรรม

  6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
  p>MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  7.ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยโดยรวม
  แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมมูลข่าวสาร
  p>MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  8.นโยบายเเละยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผ่น)

  9.1แผนปฏิบัติงานประจำปี 2566
  9.2แผนเงินบำรุง ประจำปี 2566
  แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมมูลข่าวสาร

  MOIT2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน

  10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประจำปี ของหน่วยงาน

  MOIT 2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน เเละผลการใช้งบประมาณฯ

  11.แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

  MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตเเละพฤติมิชอบ

  13.คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริตเเละพฤติมิชอบ

  MOIT 2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  14.1ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอย
  14.2คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย
  14.3คู่มือการประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  14.4คู่มือบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
  14.5แนวทางการลงโทษทางวินัย
  14.6แนวปฏิบัติควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง
  14.7แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
  14.8พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการ
  14.9พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  14.10ระเบียบกระทรวงการคลัง
  14.11ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
  14.12ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  14.13คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยงาน
  14.14มาตรการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
  14.15มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2560
  14.16มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
  14.17มาตรฐารการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  14.18อัตราค่าบริการสาธารณสุข ฯ หมวดที่ 8
  14.19คู่มือมาตรฐานนวดไทย
  14.20คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  14.21คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับปรับปรุง)
  14.22คู่มือการปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน
  14.23คู่มือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
  แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมมูลข่าวสาร

  MOIT 2 ข้อ 18 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

  18.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  18.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ
  18.3ผลการดำเนินการตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  18.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  18.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเเต่ละรอบเดือน

  MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พศ.2565

  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3.แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT4 ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

  4.1.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  4.1.2มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
  4.1.3มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ
  4.1.4มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ
  4.1.5มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT4 ข้อ 2 รายงานผลของจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

  4.2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
  4.2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
  4.2.3มีเเบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมมูล
  ไตรมาส 2

  MOIT4 ข้อ 2 รายงานผลของจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

  4.2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
  4.2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
  4.2.3มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

  4.3.1มีบันทึกข้อความเเจ้งเวียนประกาศ
  4.3.2มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  4.3.3มีเเบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูล

  MOIT5 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พศ.2565

  1.มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเเต่ละรอบเดือน
  3.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเเต่ละรอบเดือน
  4.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเเต่ละรอบเดือน
  5.มีเเบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมมูล
  ไตรมาส 2

  MOIT5 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พศ.2565

  1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  2.แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2566
  3.แสดงแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
  4.แสดงแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2566
  5.มีเเบบการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 6 ผู้บริหารเเสดงนโยบายการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหาร
  1.2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหาร
  2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
  2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 6 ผู้บริหารเเสดงนโยบายการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหาร
  1.2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหาร
  2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
  2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 7 หน่วยงานมีรายงานการประเมินเเละเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงานเเละเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น เเละระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เเละ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ
  2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติ
  3.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
  4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เเก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง เเละพัฒนาทางด้านจริยธรรม เเละการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

  1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1.2โครงการ
  2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้
  3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
  4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
  5.ภาพกิจกรรม
  6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 9 หลักฐานที่เเสดงถึงเเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

  1.คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
  2.คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  3.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

  1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  2.2.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  2.2.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  4. มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ การป้องกันการรับสินบน ที่เป็นระบบ

  1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  2.สมีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ
  3.มีหลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน
  4. มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามเเนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาเเละการส่งเสริมการขายยาเเละเวชภัรฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2564

  1.มีบันทึกข้อความทรับทราบรายงานการประเมิน
  2. มีรายงานประเมินฯ
  3.มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน

  MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เเละมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน

  1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่ง
  2.มีเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุุฯ
  3.มีเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
  4.หนังสือเเจ้งเวียนเเนวปฏิบัติ ตามข้อ2. เเละข้อ 3มีเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
  5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

  MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูง
  1.1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต
  1.1.3มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมมูล
  2.2.1มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูง
  2.2.2แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  2.2.3มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูล

  MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1.มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
  2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
  3.มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด
  2.รายงานผลการกำกับการติดตาม
  3.มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างเป็นระบบ

  1.มีบันทึกข้อความ เเสดงถึงการขออนุมัติ
  2.มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหาร
  3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม
  4.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
  5.มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

  1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม
  2.มีมาตรการป้องกันการทุจริต
  3.มีหลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน
  4.มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

  MOIT 19 หน่วยงานมีรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรี่ยไรเเละกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
  2.มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของ
  3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

  1.1มีบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1.2โครงการ
  2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
  3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
  4.มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้
  5.มีภาพกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
  6.มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

  MOIT21 ข้อ 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

  1.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
  2.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลท่าชนะ
  3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

  MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยเเพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เเละนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนเเละ ศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานเเละของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

  1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ
  2.1มีประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ1.1ถึงข้อ 1.3
  2.2มีประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ1.1ถึงข้อ 1.3
  2.3ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ1.1ถึงข้อ 1.3
  3.มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1
  4.มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดกิจกรรม
  4.มีแบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

  MOIT 22 หน่วยงานมีเเนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนเเละศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน เเละรายงานการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

  1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
  2.คู่มือเเนวปฏิบติการป้องกันเเละการเเก้ไข
  3.มีบันทึกข้อความเเจ้งเวียนคูมือเเนวทางปฏิบัติป้องกัน

   

  © Your Company. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla templates by L.THEME